Mobil: +421 (0) 903 947 642

E-mail:

rdesign.artprint@gmail.com

Reklamačný poriadok

 

Úvodné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní reklamácií a upravuje práva a povinnosti predávajúceho Ing. Ivana Richterová – R design a kupujúcich v oblasti reklamácií tovaru a služieb poskytovaných predávajúcim.
 2. Tento reklamačný poriadok vychádza z platných ustanovení Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 3. Kupujúci potvrdzuje odoslaním objednávky, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom predávajúceho a bez výhrad s ním súhlasí.

Prijímanie reklamácie

 1. Predávajúci prijíma reklamáciu v svojej prevádzke, prostredníctvom zamestnancov. Výnimku z tohto ustanovenia tvoria reklamácie v prípade doručenia tovaru zásielkou, kedy vzhľadom na poskytovanú službu prijíma predávajúci reklamáciu na adrese uvedenej na sprievodnom doklade k zásielke.
 2. Reklamáciu môže uplatniť kupujúci ústne, písomne, telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.
 3. V prípade, ak nemôže predávajúci vybaviť reklamáciu ihneď, vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o prevzatí reklamácie, ktoré obsahuje identifikáciu predávajúceho a kupujúceho, názov a množstvo reklamovaného tovaru, opis vady, navrhovaný spôsob riešenia reklamácie kupujúcim a približný termín jej vybavenia.
 4. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vadu na tovare a uplatniť nárok na jej odstránenie ihneď po jej zistení.
 5. Ak ide o doručovanie zásielkou – kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu a spísať protokol o poškodení preberanej zásielky (roztrhaná zásielka, poškodený obal, iné známky nešetrného zaobchádzania pri doručovaní) v čase jej prevzatia u sprostredkovateľa (napríklad Slovenskej pošty, GLS, ) alebo odmietnuť prevzatie takto poškodenej zásielky. Ak tak nevykoná v čase jej prevzatia, stráca nárok na uplatnenie reklamácie u predávajúceho z vyššie uvedeného dôvodu.
 6. Kupujúci je povinný tovar v zásielke prezrieť bez zbytočného odkladu ihneď po jej prevzatí, dôkladne ho prehliadnuť, s cieľom zistiť jeho poškodenie alebo nekompletnosť a súlad medzi obsahom zásielky a sprievodným dokladom (faktúrou). Vadu z tohto titulu je povinný kupujúci oznámiť predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia zásielky. Prevzatím zásielky sa rozumie jej odovzdanie sprostredkovateľom kupujúcemu.
 7. Kupujúci je povinný v prípade reklamácie tovaru zaslaného zásielkou oznámiť zistené vady predávajúcemu písomne spolu s uvedením nároku, ktorý si v dôsledku vady uplatňuje. Reklamovaný tovar zašle predávajúcemu súčasne s písomným oznámením (alebo reklamačným protokolom dostupným na internetových stránkach predávajúceho) na adresu uvedenú na sprievodnom doklade (faktúre) alebo si uplatní reklamáciu osobne, na adrese predávajúceho uvedenú na sprievodnom doklade (faktúre).
 8. K formuláru musí byť priložený doklad o kúpe tovaru a reklamovaný tovar. Ak k dokladu o zaplatení a formuláru nie je priložený reklamovaný tovar, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti.
 9. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

Uplatnenie reklamácie

 1. Ak kupujúci zistí, že tovar je poškodený, vadný, nefunkčný alebo nepoužiteľný uplatní reklamáciu, najneskôr však do troch pracovných dní. Predávajúci na vybavenie reklamácie má lehotu 30 dní.
 2. Ak predávajúci reklamovaný tovar v záručnej dobe neopraví do 30 dní, tovar sa považuje za neopraviteľný a kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.
 3. V prípade oprávnenosti reklamácie a splnenia reklamačných podmienok predávajúci tovar vymení za nový alebo opraví vady tovaru. Ak tak predávajúci nemôže vykonať z dôvodu nedostupnosti tovaru, vráti peniaze.
 4. Ak dôjde k výmene tovaru , začne plynúť záručná doba znova od dátumu prevzatia tovaru.
 5. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnia v záručnej dobe. Záručná doba je stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 6. Pri uplatňovaní reklamácie tovaru musia byť splnené nasledujúce podmienky zo strany kupujúceho:
 • kupujúci predloží originálny doklad o zaplatení (faktúru alebo iný doklad);
 • tovar nie je fyzicky poškodený alebo poškodený živelnou udalosťou alebo nenesie viditeľné znaky používania;
 • tovar obsahuje všetky súčasti tak, ako bol kupujúcemu zo strany predávajúceho predaný.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránke.
 2. Za neoprávnenú sa považuje reklamácia, ktorou zákazník reklamuje vady tovaru, ktoré nevyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, skutočnosti, ktoré zákazník vo svojej reklamácii uvádza sa nezakladajú na pravde alebo ak je takáto reklamácia podaná po uplynutí záručnej doby.
 3. Reklamačný poriadok vstupuje do platnosti dňom 1. 1. 2019 a platí do odvolania.