Mobil: +421 (0) 903 947 642

E-mail:

rdesign.artprint@gmail.com

Reklamácie

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť našej firme. Za vady spôsobené prepravcom neručíme.

Na tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na: vady zapríčinené bežným používaním, nesprávnym používaním výrobku, neodbornou manipuláciou, nesprávnym skladovaním.

 

Postup v prípade reklamácie

  1. Informujte nás o reklamácii telefonicky, emailom, alebo písomne
  2. Stiahnite, vytlačte a vyplňte si reklamačný formulár
  3. Priložte doklad o nadobudnutí tovaru v našom obchode
  4. Do zásielky uveďte dôvod reklamácie a vašu adresu
  5. Tovar vrátane kompletného príslušenstva a uvedených dokumentov zašlite priamo na našu adresu:

R design – Ing. Ivana Richterová,

Fučíkova 2A, 903 01 Senec

  1. Neposielajte tovar na dobierku.
  2. Odporúčame Vám tovar poistiť.

 

Náklady na dopravu reklamovaného tovaru znáša kupujúci, ak sa s predávajúcim nedohodne inak. Po vyriešení reklamácie znáša náklady na dopravu reklamovaného tovaru smerom k zákazníkovi predávajúci.
Súčasťou každej zásielky je daňový doklad – faktúra, ktorý zároveň slúži aj ako záručný list. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou. V prípade dlhších reklamácií, Vás budeme čo najskôr informovať o stave reklamácie.